Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

ve smyslu platných právních předpisů Evropské unie (směrnice EU č. 95/46/ES a nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady, představující obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) si Vám dovolujeme zaslat následující informaci.

GDPR se týká výhradně osobních údajů fyzických osob, nikoliv právnických osob.

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě našich odběratelů (prodejců) – fyzických osob (dále jen zákazník) je správcem osobních údajů Hilding Anders Česká republika a.s., se sídlem Roztoky u Jilemnice 215, PSČ 512 31, IČ: 261 73 212, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2434.

Jaké osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává?

Správce shromažďuje a zpracovává běžné osobní údaje, představující základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků fyzických osob, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, dodací adresu. Pokud nám to umožníte svým souhlasem, můžeme zpracovávat vaše další osobní údaje, a to za účelem zasílání marketingových akcí, obchodních sdělení (newsletterů) o produktech a službách správce nebo jeho obchodních partnerů, případně dalších třetích stran.

K jakým účelům správce osobní údaje využívá a zpracovává?

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků bez jejich souhlasu za účelem za účelem plnění smluvních povinností, a dále pro ochranu svých práv vyplývajících z právních předpisů a právem chráněných zájmů správce.

Přístup k osobním údajům zákazníků má správce a jeho zaměstnanci, kteří jsou řádně proškolení a seznámeni s pravidly ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho správce údaje zpracovává?

Osobní údaje zákazníků budou uchovávány pouze po dobu, po kterou existuje důvod k jejich uchovávání a po kterou je to povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy České republiky. To znamená, že tyto osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu se správcem a dalších 4 let po zániku smluvního vztahu, pro případ sporů vyplývajících z plnění dle příslušné objednávky zákazníků, či jiného právního důvodu.

Musíme osobní údaje poskytnout a z jakých zdrojů jsou získávány?

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří je dobrovolně poskytli v souvislosti s jednáním o vyřízení jejich objednávek, a dále údaje z veřejně dostupných rejstříků a registrů, přičemž tyto údaje jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží a bez těchto údajů správce nedokáže požadovanou dodávku zboží poskytnout.

Jakým způsobem správce zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje zákazníků jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolu zajišťujícími vhodnou ochranu zpracování osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu správce osobní údaje poskytuje nebo předává?

Správce předá osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena platným právním předpisem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce. Zpracováním osobních údajů zákazníků může správce pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje správce. Některé osobní údaje mohou být předány také dodavatelům zajišťující pro správce služby (dodání zásilek, marketingová sdělení atd., přičemž seznam případných zpracovatelů osobních údajů lze najít na webových stránkách správce).

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo země EU

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info.cz‌‌M‌‌hildinganders.com.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit mailem na adresu info.cz‌‌M‌‌hildinganders.com.

Jak správce informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Zákazník je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když správce poskytuje některé osobní údaje.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Zákazník má taktéž právo vznést připomínky a námitky v oblasti zpracování osobních údajů, a to jednak přímo ke správci a jednak na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Máte zájem o marketingové akce?

V případě zájmu zákazníka o zasílání marketingových akcí, obchodních sdělení (newsletterů) o produktech a službách správce nebo jeho obchodních partnerů, případně dalších třetích stran, prosíme o zaslání vašeho výslovného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů na email správce info.cz@hildinganders.com . V souvislosti s těmito vámi poskytnutými osobními údaji může vám správce, případně jeho obchodní partneři, adresovat cílené obchodní nabídky, případně mohou vás oslovit v rámci marketingových výzkumů a analýz.

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Verze 1; Revize 0

Stáhnout tuto stránku v PDF